Skip to main content

Đảng ủy, Hội Đồng Nhân Dân

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Hộp thư điện tử công vụ

Số điện thoại

liên hệ

Lương Thế Cường

      Bí thư Đảng ủy CT HĐ UBND xã

ltcuong@langson.gov.vn

0962009486

       

Ngô Văn Đà

PBT TT Đảng ủy xã

nvda@langson.gov.vn

0365690968

Lương Văn Sơn

PBT Đảng ủy xã

lvson -04@langson.gov.vn

0836990115

Lương Văn Tuân

PCT HĐND xã

lvtuan -08@langson.gov.vn

0979994966

About