Skip to main content

Ủy ban MTTQ, Đoàn thể

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Hộp thư điện tử công vụ

Số điện thoại liên hệ

Triệu Lê Phượng

Phó bí thư Đảng ủy CT UBND xã

tlphuong@langson.gov.vn

0388405039

Hứa Văn Đội

PCT UBND xã

hvdoi@langson.gov.vn

0979571593

Bế Văn Hiệu

PCT UBND xã

bvhieu@langson.gov.vn

0342366569

About